Nоvоsti

31.3.2015
31.3.2015
31.3.2015
31.3.2015
31.3.2015
Svе nоvоsti
slika
<април 2015>
понутосречетпетсубнед
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

NovostiA- / A / A+

31.3.2015 Obavještenje za poreske obveznike o mogućnosti korištenja eusluga

„Ništa ne treba čekati – svemu treba ići u susret“

Vođeni ovom genijalnom porukom Meše Selimovića, ali i našim razvojnim planovima za bolju Poresku upravu Republike Srpske, krenuli smo u projekat uvođenja e-usluga Poreske uprave da bi stvorili novi kvalitet u komunikaciji sa poreskim obveznicima. Projekat e-usluga Poreske uprave Republike Srpske želi da vam vrati moć izbora u trošenju vašeg dragocjenog vremena.

E-usluga Poreske uprave vam omogućavaju da bez gužve, bez papirologije, bez pauze, putem „virtuelnog interaktivnog šaltera” imate neograničen pristup svim našim e-uslugama na jednoj veb lokaciji!

Šta to nudimo?

E-usluga omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom Republike Srpske upotrebom interneta kao komunikacionog kanala.

U okviru ove usluge odvija se bezbjedna razmjena elektronskih dokumenata između poreskog obveznika i Poreske uprave. E-usluge Poreske uprave zadovoljavaju visoke bezbjednosne standarde kako bi se prenos podataka u elektronskim transkacijama odvijao kontinuirano bezbjedno, bez rizika od krađe i kompromitovanja.
Razvojem ovog projekta za pravna lica i preduzetnike smo omogućili sljedeće e-usluge:

 • Kartica poreskog obveznika,
 • Pregled računa za nepokretnosti i
 • Listing neispravnih i nepotvrđenih poreskih MPO 1002 prijava.

Korištenjem navedenih eusluga poreskim obveznicima omogućavamo:

 • samostalan uvid u svoje obaveze i izvršene uplate iz poreskih kartica,
 • brzo reagovanje na eventualne greške kod pogrešnih uplata ili zaduženja,
 • trenutno otkrivanje stanja neispravnih i nepotvrđenih prijava od strane obveznika, bez potrebe obraćanja ili dolaska u Poresku upravu ili čekanja na službeno reagovanje Poreske uprave,
 • poreski obveznik, s obzirom da može da se informiše o stanju neispravnih i nepotvrđenih prijava kad god to želi, može da reaguje i sredi svoju poresku karticu,
 • tu je i mogućnost pregleda svih nepokretnosti u posjedu poreskog obveznika, te eventualno otklanjanje nedostataka svih (ZUPO, ZOPN, PVON, te drugih pogrešnih podataka).

Nekoliko jednostavnih koraka vodi do aktiviranja e-usluge:

 1. Koristiti link  https://eusluge.poreskaupravars.org 
 2. Kliknuti na aktiviranje usluge,
 3. Sa navedene veb adrese preuzeti formular za aktiviranje e-usluge, 
 4. Potpisati i ovjeriti ispunjen formular sa tačnim podacima, 
 5. Predati formular u nadležnu/područnu jedinicu Poreske uprave Republike Srpske,
 6. Preuzeti pristupne podatake (korisničko ime i lozinka) od šalterskog radnika u nadležnoj/područnoj jedinici Poreske uprave.

Poreska uprava Republike Srpske takođe očekuje višestruku korist:

 • primjenom novih tehnologija proširujemo prostor naše efikasnosti i ekspeditivnosti u protoku i obradi podataka,
 • imaćemo ažurirane evidencije, brzom i pravovremenom reakcijom svakog poreskog obveznika i sinergijskim djelovanjem na njihovom potvrđivanju i unošenju odgovornih službenika,
 • očekujemo daleko manji broj stranaka kojima ćemo nastaviti da pružamo usluge na šalterima naših područnih jedinica,
 • radnicima Poreske uprave ćemo omogućiti da svoje radno vrijeme racionalizuju i preraspodjele za rad na drugim prioritetnim predmetima,
 • racionalizovaćemo komunikaciju sa poreskim obveznicima jer neće biti neophodno slanje obavještenja o greškama na neispravnim poreskim prijavama i nećemo morati odgovarati na zahtjeve za listinge grešaka,
 • fokusiraćemo se na rad oko tumačenja samo onih grešaka kod poreskih prijava koje su strankama nepoznate,
 • smanjićemo broj poreskih obveznika koji zahtijevaju informacije o visini zaduženja i uplata svih vrsta poreza i
 • smanjićemo sve vrste materijalnih troškova vezanih za rad na komunikaciji sa strankama, što znači da ćemo novac poreskih obveznika koristiti efikasno, kvalitetno i transparentno.

Odgovorno, a Vama na usluzi, želimo da projektom e-usluga, i nizom drugih koje razvijamo u našim planskim i operativnim dokumentima, ponudimo novi kvalitet života i rada u svakoj lokalnoj zajednici, kroz rad svake područne jedinice u Republici Srpskoj. Kvalitet koji olakšava život svakog čovjeka i stvara nove standarde u pružanju usluga.


Vaša Poreska uprava vam stoji na raspolaganju – jedan “klik“ od vas!

Elektronske usluge

31.3.2015 Obavještenje za poreske obveznike-najčešća pitanja iz oblasti poreza na dobit
 1. Da li poslovne jedinice iz Federacije BiH i/ili Brčko Distrikta podliježu plaćanju poreza na dobit u Republici Srpskoj?
Odgovor: Da, poslovne jedinice iz Federacije BiH i/ili Brčko Distrikta podliježu plaćanju poreza na dobit u Republici Srpskoj kao i druga pravna lica iz Republike Srpske, s tim da za razliku od pravnih lica, poresku osnovicu čini samo dobit ostvarena na području Republike Srpske.
2. Da li se troškovi održavanja i poravke mašina i opreme koji prelaze 5% od usklađene osnovice te imovine u cjelosti uključuju u osnovicu za obračun amortizacije ili samo dio troškova koji prelazi 5% od usklađene osnovice? 

Odgovor: Na usklađenu osnovicu imovine u cjelosti se dodaju troškovi koji prelaze 5% od usklađene osnovice.

3. Da li imovina čija je nabavna vrijdnost manja od 1.000,00 KM podliježe amorizaciji?

Odgovor: Imovina čija je nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM a čiji vijek korišćenja je duži od jedne godine takođe podliježe obavezi amortizacije, osim ukoliko obveznik odluči da istu odbije u cijelosti u godini nabavke, pod uslovom da je ta imovina stavljena u funkciju.

4. Da li je BiH potpisala međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa Republikom Hrvatskom i sa Republikom Srbijom?

Odgovor: Da, Bosna i Hercegovina je zaključila međudržavni ugovor sa tim državama.

5. Kako obračunati porez po odbitku stranom pravnom licu ukoliko nerezident zahtjeva da mu fakturisani iznos platimo u cjelosti?

Odgovor: Ukoliko prilikom isplate prihoda stranom pravnom licu uplatitite ukupan iznos iz fakture, odnosno ne odbijete porez po odbitku po stopi od 10%, tada ste dužni na svoj teret obračunati i platiti porez po odbitku primjenom stope od 11,11% na isplaćeni iznos stranom pravnom licu.

31.3.2015 Obavještenje za poreske obveznike iz oblasti doprinosa
 1. Obračun doprinosa za fizičko lice iz Federacije BiH koje ostvaruje prihod po osnovu ugovora o djelu u Republici Srpskoj?
Odgovor: Na prihod koje fizičko lice, uključujući i fizičko lice iz Federacije BiH ostvari po osnovu ugovora o djelu, obračunava se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 18,5%

2. Koje su obaveze obračuna doprinosa po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima?
Odgovor: Po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac obračunava i plaća sve doprinose po stopi od 33% na bruto osnovicu.
3. Koje su obaveze  obračuna i plaćanja doprinosa za volontere?
Odgovor: Za lice sa kojim poslodavac zaključi ugovor o volonterskom radu, poslodavac je dužan da obračuna i plaća doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje po stopi od 4,5% i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12%, na osnovicu koju čini 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

31.3.2015 Obavještenje za poreske obveznike - najčešća pitanja iz oblasti poreza na dohodak
1. Da li se u slučaju dopunskog rada može ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog odbitka?

Odgovor: U slučaju dopunskog rada ne može se ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog odbitka.

      2.  Da li se plaća porez na dohodak na primanja koja fizičko lice ostvari po osnovu rođenja djeteta u vidu novčane pomoći?
Odgovor: Primanja koja poslodavac isplati zaposlenom povodom rođenja djeteta podliježu plaćanju poreza na dohodak i obaveznih doprinosa. 


    3.  Gdje se plaća porez na dohotke od kapitala ostvarene od zakupa ili podzakupa nepokretne imovine i kapitalnih dobitaka od nepokretne imovine?
Odgovor:  Plaća se prema mjestu gdje se nepokretnost nalazi.

    4. Koji je rok za podnošenje Obrasca 1004 – Godišnja poreska prijava za porez na dohodak? 
Odgovor: Fizičko lice je dužno da do kraja marta 2015. godine, za dohodak ostvaren u 2014. godini podnese Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak, gdje će iskazati sve dohotke ostvarene u toku poreske godine, kao i dohodak iz stranih izvora (ukoliko ima) te plaćen porez po osnovu istog, isključivo na osnovu ovjerene dokumentacije inostranog nadležnog organa.

5. Da li nerezident koji ne ostvaruje lična primanja iz radnog odnosa u Republici Srpskoj, ima pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog odbitka?

Odgovor: Nerezident koji nema lična primanja iz radnog odnosa, ima pravo na umanjenje poreske osnovice  po osnovu ličnog odbitka, ukoliko već ne ostvaruje navedeno pravo u Republici Srpskoj.
 
31.3.2015 Obavještenje za poreske obveznike - najčešća pitanja iz oblasti fiskalizacije
  1.  Ko je oslobođen od fiskalizacije novim izmjenama Zakona o fiskalnim kasama?
Odgovor:  U skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o fiskalnim kasama, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase oslobođeni su svi prometi robe na veliko, izvozne usluge kao i promet usluga između PDV obveznika u BiH, samostalni preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka, osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja u Republici Srpskoj, djelatnost igara na sreću, kao i turističke usluge seoskih domaćinstava.
2. Koje su obaveze poreskih obveznika koji su oslobođeni od fiskalizacije?
Odgovor:  Poreski obveznici koji su oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, preko ovlaštenog servisera podnose Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac-ZBFRK) 
3. Da li poreski obveznici koji su oslobođeni od fiskalizacije mogu da zadrže fiskalnu kasu u svrhu izdavanja računa?
Odgovor: Poreski obveznici prilikom podnošenja Zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa imaju mogućnost da u tom zahtjevu iskažu svoju namjeru da kasu zadrže u svrhu izdavanja računa o čemu će Poreska uprava izdati Rješenje.
4. Koje su obaveze preduzetnika koji su oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase?
Odgovor: Preduzetnici koji su Zakonom o fiskalnim kasama oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, dužni su uz Zahtjev priložiti i Potvrdu od Zanatsko preduzetničke komore RS kojom se potvrđuje da isti obavlja zanatsku djelatnost i djelatnost starih i umjetničkih zanata. Kada je riječ o preduzetnicima koji su oslobođeni od obaveze registrovanja potrebno je naglasiti da se oslobađanje odnosi na dvije kategorije preduzetnika i to:
           - koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata za promet od prodaje sopstvenih proizvoda;
            - koji obavljaju zanatsku djelatnost i imaju status malog preduzetnika 
5. Da li poreski obveznik koji je prije izmjena Zakona o fiskalnim kasama imao fiskalnu kasu za veleprodajni način rada može istu zadržati za izdavanje računa licima koja nisu PDV obveznici?
Odgovor: Poreski obveznik koji ostvaruje i promet koji nije izuzet od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim kasama, nastavlja da registruje na postojećoj fiskalnoj kasi promet koji podliježe obavezi registrovanja.

Strane:
Prva
Nazad
[1]
2
3
4
6
Naprijed
Poslednja

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2015 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе