Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

18.1.2019
17.1.2019
4.1.2019
28.12.2018
28.12.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

18.1.2019 Обавјештење за пореске обвезнике о обрачуну доприноса за децембар 2018. године за лица која остварују накнаду плате у периоду кориштења породиљског одсуства

У складу са чланом 16. став 3. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), основица доприноса за лица која остварују накнаду плате у периоду кориштења породиљског одсуства за 2018. годину износи 80% њихове основице прије отпочињања кориштења породиљског одсуства.

Чланом 9. Закона о измјенама и допунама Закона  о дјечјој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 122/18), који је ступио на снагу 1. јануара 2019. године, прописано је: Корисницима права на рефундацију накнаде плате из овог закона рефундира се 80% бруто плате, након извршене исплате накнаде плате (став 1). Изузетно од став 1 овог члана корисницима права корисницима права на рефундацију накнаде плате из области текстила, коже и обуће рефундира се износ плате и 50% плаћених доприноса (став 2.).

Такође, члан 10. Закона о измјенама и допунама Закона  о дјечјој заштити, прописује: Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2018. години признаће се по одредбама закона који је важио до ступања на снагу овог закона (став 1.). Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2019. години признаће се по одредбама овог закона (став 2.). Рјешења о оствареним правима на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења дијела породиљског одсуства у 2019. години донесена прије ступања на снагу овог закона ускладиће се са одредбама овог закона (став 3.).

Дакле, обрачун доприноса за мјесец децембар 2018. године, за лица која остварују накнаду плате у периоду кориштења породиљског одсуства, за плату која је исплаћена или ће бити исплаћена у 2019. години, врши се у складу са напријед наведеним Законом о доприносима, на основицу која износи 80% њихове основице за обрачун доприноса прије отпочињања кориштења породиљског одсуства.

17.1.2019 Ажурирати податке у Регистру пореских обвезника

Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике да у Регистру пореских обвезника ажурирају податке о лицима која за њих воде пословне књиге и то најкасније до уторка 22. јануара ове године у мјесно надлежној подручној јединици Пореске управе РС.

Наиме, у оквиру имплементације Интегрисаног информационог система у Пореској управи РС у току су активности на омогућавању електронског подношења пореских пријава које су имплементиране у тај Систем (пореске пријаве за посебну републичку таксу, комуналну таксу, боравишну таксу и порез на добит), а лица која су овлашћена за подношење пореских пријава и којима је издат цертификат за електронски потпис постаће екстерни корисници Система, након што им се додијеле корисничка права од стране Пореске управе РС. Ради додјеле корисничких права лицима којима је додјељен електронски цертификат, односно подношење пореских пријава електронским путем у случају када књиговодствене и друге агенције подносе пореске пријаве за пореске обвезнике, неопходно је да је у Интегрисаном информационом систему, односно у Регистру, ажуран податак о лицу које води пословне књиге.

Уколико у Регистру није ажуран тај податак, тада књиговодствена агенција или друго лице неће имати могућност да подноси пореске пријаве које су имплементиране у Интегрисани информациони систем.

Иначе, подаци из Регистра те подаци о издатим цертификатима за електронски потпис, показују да постоји значајан број пореских обвезника који немају ажуран податак о лицу које за њих води пословне књиге, те је из тог разлога неопходно да их ажурирају. Списак пореских обвезника у РС, који немају ажуран податак о лицу које им води пословне књиге налази се на интернет страници Пореске управе РС, и сви они који се налазе на овом списку дужни су ажурирати те податке.

4.1.2019 Рекордна годишња наплата прихода у РС

Пореска управа Републике Српске је у 2018. години на рачун јавних прихода РС прикупила укупно 2,440 милијарди марака, што представља рекордну наплату јавних прихода од оснивања Пореске управе РС, тј. од 2002. године.

Дакле, Пореска управа РС је у цијелој прошлој години задржала позитиван тренд у наплати јавних прихода, а што се може приписати свакодневним активностима које Пореска управа предузима у оквиру своје надлежности, а које су усмјерене прије свега на теренске контроле и редовну наплату, али и на даље јачање услуга пореским обвезницима и модернизацију свог пословања. Поред тога, имплементацијом новог Интегрисаног информационог система омогућено нам је аутоматско издавање опомена, као и израда рјешења принудне наплате, што је свакако имало позитиван ефекат на наплату јавних прихода који су у надлежности Пореске управе РС.

Тако је наплата јавних прихода у прошлој години већа за четири одсто у односу на 2017. годину, односно наплаћено је 87,3 милиона марака више, уз задовољавајући раст наплате и директних пореза и доприноса, али и осталих јавних прихода.

Када су у питању директни порези, у 2018. години су наплаћени у износу од 492,6 милиона марака, што је за 26 милиона КМ или шест процената више него годину дана раније. Највећи раст наплате у овом сегменту прихода остварен је код пореза на добит којег је наплаћено 220,8 милиона КМ или готово 28 милиона марака више. Порез на доходак наплаћен је у износу од 229,2 милиона марака што је 5,1 милион КМ мање у односу на 2017. годину. Разлог мање наплате овог прихода лежи у чињеници да је Влада РС у прошлој години повећала неопорезиви дио плате на 500 КМ, и на тај начин се одрекла дијела прихода по том основу у корист радника у РС. Наплата пореза на употребу, држање и ношење добара у прошлој години износила 14,9 милиона КМ или четири процента више у односу на годину раније. Такође, повећана је и наплата пореза на непокретности, који је у 2018. години наплаћен у износу од 27,6 милиона КМ, што је за 2,5 милиона КМ или 10 процента више у односу на 2017. годину.

Доприноси су у прошлој години наплаћени у износу од 1,513 милијарди КМ, што је за 36,6 милиона КМ или два процента више него у 2017. години. Тако је за Фонд ПИО наплаћено 861,1 милион марака или 62,2 милиона КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања наплаћено 539,1 милион марака што је мање за шест процента у односу на упоредни период. Мања наплата доприноса за Фонд здравственог осигурања може се објаснити чињеницом да су средства по основу доприноса за здравствено осигурање из Буџета Републике Српске за незапослена лица и за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца, прошле године дозначена Фонду здравственог осигурања у виду трансфера, а не преко рачуна јавних прихода како је то био случај у претходним годинама, па је отуда дошло до мањег износа наплате преко рачуна јавних прихода РС у 2018. години. Поред тога, раст је забиљежен код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечје заштите која је износила 72,5 милиона КМ или 20 одсто више, док су приходи по основу доприноса за Завод за запошљавање наплаћени у износу од 35,3 милиона КМ или 13 процената мање. Наиме, Законом о доприносима који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године стопа доприноса за дјечју заштиту је повећана за 0,2%, док је истовремено стопа доприноса за осигурање незапослености умањена за 0,2%, што је утицало на повећање прихода Фонда за дјечју заштиту РС, односно на смањење прихода Завода за запошљавање РС у прошлој години.

Код осталих јавних прихода, у 2018. години остварена је наплата од 411,8 милиона КМ, што је за четири одсто или 16,1 милион марака више него у 2017. години. Тако су таксе и накнаде наплаћене у износу од 237,5 милиона марака, што је за 8,6 милиона марака или три одсто мање. Наиме, главни разлог мање наплате односи се на чињеницу да је Јавно предузеће „Шуме РС“ у фебруару 2017. године уплатило значајан износ по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта. Иначе, у 2018. години, по основу накнада за приређивање игара на срећу наплаћено је 27,9 милиона марака или 11 процената више, док су наплаћени приходи по основу казни у посматраном периоду износили 19,1 милион КМ или девет одсто мање. Када је у питању овај сегмент јавних прихода, треба истаћи и да су остали приходи наплаћени у износу од 72,9 милиона марака, што је за шест одсто више него 2017. године. Већа наплата забиљежена је и код концесионих накнада које су у 2018. години наплаћене у износу од 54,4 милиона КМ, што је за 55 одсто више него у упоредном периоду.

Што се тиче заосталих обавеза по основу индиректних пореза и доприноса за Фонд солидарности, у 2018. години наплаћене су у износу од 22.254.241 КМ, што је повећање од 8,7 милиона марака.

Иначе, у 2018. години на подручју РС регистровано је 1.246 пореских обвезника-правних лица и 2.872 пореска обвезника-предузетника, док су истовремено одјављена 434 пореска обвезника-правна лица и 994 пореска обвезника-предузетника.

Пореска управа Републике Српске овом приликом изражава захвалност свим пореским обвезницима који уредно извршавају своје пореске обавезе и позива све пореске обвезнике да послују у складу са важећим прописима и да своје обавезе извршавају благовремено, те да самим тим допринесу јачању Републике Српске и њене економије.

Табеларни приказ остварења наплате јавних прихода за 2018. годину, те поређење са наплатом из 2017. године постављен је на интернет страници Пореске управе РС.

28.12.2018 Обавјештење о привременој недоступности информационог система
Обавјештавају се порески обвезници да информациони систем Пореске управе неће бити доступан 3. и 4. јануара 2019. године ради редовних активности на одржавању система.
28.12.2018 Маричић преузео дужност директора Пореске управе РС

Др Горан Маричић, преузео је данас званично функцију вршиоца дужности директора Пореске управе Републике Српске, од досадашње директорице Зоре Видовић.

Након званичне примопредаје у просторијама Пореске управе РС, Видовићева је честититала новом директору Маричићу на преузимању ове функције и нагласила да се нада да ће Пореска управа РС у будућем периоду оправдати своју улогу као једна од најзначајних институција у систему државне управе РС и која ће бити препозната као модерна пореска администрација у коју сви грађани Републике Српске имају повјерење.

Маричић је првог дана на новој дужности одржао састанак и са својим новим сарадницима у Сједишту Пореске управе Републике Српске, гдје је упознат са реализованим и започетим активностима Пореске управе РС у протеклом периоду, као и са активностима које су планиране у 2019. години. Он је рекао да ће Пореска управа РС и у будућем периоду наставити свој развојни пут, односно да постане модерна институција која ће обезбиједити лакше и праведније услове пословања за све пореске обвезнике, бољи квалитет услуга, модеран информациони систем и ефикасну организациону структуру са мотивисаним, образованим и задовољним кадровима. Изразио је увјерење да ће Пореска управа РС наставити са позитивним трендовима у свом раду, који су видљиви посљедњих година.

Иначе, Маричић је доктор правних наука, рођен је 1974. године у Бањалуци, гдје је дипломирао на Правном факултету 1999. године и положио правосудни испит. Постдипломске студије завршио је 2009. године на Правном факултету у Новом Саду, а докторске студије је завршио 2017. године. Од 2000. године обављао је послове у Влади Републике Српске, Заводу за изградњу Бања Лука, био је секретар установе Бански двор Културни центар, директор Фонда за развој и запошљавање Републике Српске, а од 01.11.2007. године именован је за директора Службе за заједничке послове Владе Републике Српске и на том мјесту био је све до преузимања функције директора Пореске управе РС.

Стране:
Прва
Назад
[1]
2
3
4
122
Напријед
Последња

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске